>> NOKIA java (.nth)
  >> NOKIA symbian (*.sis, *.sisx)
  >> SONY ERICSSON w850 (*.thm)Snack's 1967